மூடுக

100 சதவீதம் வாக்களிப்போம் விழிப்புணர்வு – மகளிர் சுய உதவிக்குழு – 08.03.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/03/2021
வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்

100 சதவீதம் வாக்களிப்போம் விழிப்புணர்வு – மகளிர் சுய உதவிக்குழு – 08.03.2021. (PDF 24 KB)

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்

o