மாவட்ட நிர்வாகம்

சுகாதார பணியாளர்கள் நலன் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம்
படத்தைப் பார்க்க சுகாதார பணியாளர்கள் நலன் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம்
மக்கள் தொடர்பு முகாம்
படத்தைப் பார்க்க மக்கள் தொடர்பு முகாம்
குடிமராமத்து பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க குடிமராமத்து பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு
குடிமராமத்து பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க குடிமராமத்து பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு
குடிமராமத்து பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க குடிமராமத்து பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு
குடிமராமத்து பணிகளுக்கான கலந்துரையாடல் கூட்டம்
படத்தைப் பார்க்க குடிமராமத்து பணிகளுக்கான கலந்துரையாடல் கூட்டம்
மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்
படத்தைப் பார்க்க மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்
தொழில் நெறி வழிகாட்டி மற்றும் திறன் வாரம் விழிப்புணர்வு பேரணி
படத்தைப் பார்க்க தொழில் நெறி வழிகாட்டி மற்றும் திறன் வாரம் விழிப்புணர்வு பேரணி
மாவட்ட ஆட்சியரின் கள ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க மாவட்ட ஆட்சியரின் கள ஆய்வு
திரு. டாக்டர். டி.ஜி. வினய், இ.ஆ.ப.,
படத்தைப் பார்க்க திரு. டாக்டர். டி.ஜி. வினய், இ.ஆ.ப.,