மூடுக

மாவட்ட நிர்வாகம் (13.10.2019 – 15.06.2021)

இலவச பேருந்து சேவை
படத்தைப் பார்க்க டி.என்.பி.எஸ்.சி பயிற்சி வகுப்பிற்கு இலவச பேருந்து சேவை துவக்கி வைக்கப்பட்டது
இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா
படத்தைப் பார்க்க இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா மற்றும் முதியோர் உதவித் தொகை வழங்குதல்
இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா
படத்தைப் பார்க்க இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா மற்றும் முதியோர் உதவித் தொகை வழங்குதல்
மதிப்பு கூட்டு மையம் திறப்பு
படத்தைப் பார்க்க மதிப்பு கூட்டு மையம் திறப்பு – வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை
அனைத்து அரசியல் கட்சி பிரதிநிகளுடனான ஆலோசனைக்கூட்டம்
படத்தைப் பார்க்க அனைத்து அரசியல் கட்சி பிரதிநிகளுடனான ஆலோசனைக்கூட்டம்.
கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம் (ம) கள ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம் (ம) கள ஆய்வு
கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம் (ம) கள ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம் (ம) கள ஆய்வு
கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம் (ம) கள ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம் (ம) கள ஆய்வு
கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம் (ம) கள ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம் (ம) கள ஆய்வு