மூடுக

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் – 2021

வாக்குப்பதிவு அலுவலர் இரண்டாம் பயிற்சி வகுப்பு ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க வாக்குப்பதிவு அலுவலர் இரண்டாம் பயிற்சி வகுப்பு ஆய்வு
வாக்குப்பதிவு அலுவலர் இரண்டாம் பயிற்சி வகுப்பு ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க வாக்குப்பதிவு அலுவலர் இரண்டாம் பயிற்சி வகுப்பு ஆய்வு
மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் இரண்டாம் கட்ட தற்செயல் தெறிவு,
படத்தைப் பார்க்க மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் இரண்டாம் கட்ட தற்செயல் தெறிவு,
மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் இரண்டாம் கட்ட தற்செயல் தெறிவு,
படத்தைப் பார்க்க மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் இரண்டாம் கட்ட தற்செயல் தெறிவு,
வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் முதற்கட்ட தற்செயல் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை நடைபெற்றது
படத்தைப் பார்க்க வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் முதற்கட்ட தற்செயல் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை நடைபெற்றது