கரைவெட்டி பறவைகள் சரணாலயம்

பறவைகள்  ஆகாயத்தில்
படத்தைப் பார்க்க பறவைகள் ஆகாயத்தில்
பறவைகள் தரையில்
படத்தைப் பார்க்க பறவைகள் தரையில்
பறவைகள் செடியில்
படத்தைப் பார்க்க பறவைகள் செடியில்
பறவை தண்ணீரை நோக்கி
படத்தைப் பார்க்க பறவை தண்ணீரை நோக்கி