மூடுக

புள்ளிவிவர அறிக்கை

ஆவண வகை வாரியாக வடிகட்டு

வடிகட்டு

புள்ளிவிவர அறிக்கை
தலைப்பு தேதி பார்க்க/ தரவிறக்க
மாவட்ட புள்ளி இயல் கையேடு 2019-20 26/08/2021 பார்க்க (4 MB)
மாவட்ட புள்ளி இயல் கையேடு 2018-19 14/03/2020 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அறிக்கை (மணல்) – புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 03/09/2019 பார்க்க (6 MB)
மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அறிக்கை (கிராவல்) – புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 10/06/2019 பார்க்க (6 MB)
மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அறிக்கை (தீ களிமண்) – புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 10/06/2019 பார்க்க (7 MB)
மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அறிக்கை (மண்) – புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 10/06/2019 பார்க்க (7 MB)
மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அறிக்கை (லைம்கங்கர்) – புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 27/05/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அறிக்கை, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 18/03/2019 பார்க்க (986 KB)
மாவட்ட புள்ளி இயல் கையேடு 2017-18 11/01/2019 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட புள்ளி இயல் கையேடு 2016-17 12/03/2018 பார்க்க (2 MB)