மூடுக

விருதுகள்

‘உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர்’ திட்டம் சிறப்பு விருது

‘உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர்’ திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்தியதற்காக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களிடமிருந்து, மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், விருது பெற்றார் – 14.08.2021

விவரங்கள்