மூடுக

வாக்காளர் விழிப்புணர்வுக்கான வழிகாட்டி கையேடு வழங்கப்பட்டது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/04/2019
வாக்காளர் விழிப்புணர்வுக்கான வழிகாட்டி கையேடு வழங்கப்பட்டது

வாக்காளர் விழிப்புணர்வுக்கான வழிகாட்டி கையேடு வழங்கப்பட்டது. (PDF 17 KB)