மூடுக

வளர்ச்சித்துறை

மாவட்ட ஊராட்சிகள்
வார்டு எண் வார்டு பெயர்
1. செந்துறை ஒன்றியம் (தனி-பொது)
2.  ஆண்டிமடம் ஒன்றியம் (பொது)
3.  ஜெயங்கொண்டம் ஒன்றியம் (பொது)
4.  ஆண்டிமடம் ஒன்றியம் (பொது-பெண்)
5.  செந்துறை ஒன்றியம் (பொது-பெண்)
6.  அரியலூர் ஒன்றியம் (தனி-பெண்)
7.  ஜெயங்கொண்டம் ஒன்றியம் (தனி-பொது)
8.  தா.பழூர் ஒன்றியம்-I (பொது)
9.  தா.பழூர் ஒன்றியம்-II (பொது)
10.  அரியலூர் ஒன்றியம் (பொது)
11.  திருமானூர் ஒன்றியம் (பொது-பெண்)
12.  திருமானூர் ஒன்றியம் (பொது)

வட்டார ஊராட்சிகள்
வ.எண் வட்டார ஊராட்சியின் பெயர்
1. அரியலூர்
2. திருமானூர்
3. செந்துறை
4. ஜெயங்கொண்டம்
5. தா. பழூர்
6. ஆண்டிமடம்

கிராம ஊராட்சிகள் – வட்டாரம் வாரியாக
வ.எண் வட்டாரம்/ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சிகள் எண்ணிக்கை
1. அரியலூர் 37 (PDF 64 KB)
2. திருமானூர் 36 (PDF 68 KB)
3. செந்துறை 30 (PDF 60 KB)
4. ஜெயங்கொண்டம் 35 (PDF 64 KB)
5. தா. பழூர் 33 (PDF 64 KB)
6. ஆண்டிமடம் 30 (PDF 64 KB)