மூடுக

வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது – 01.11.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/11/2021
வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்

வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது – 02.11.2021. (PDF 101 KB)