மூடுக

கைத்தறி ஆடைகள்

வ.எண் தயாரிப்பு வகை தயாரிப்பு குறியீடு & சிறப்பம்சம் விவரங்களை பார்வையிட
1 பட்டு ARI-UJI-136-3311
Goa Mango, Yellow Border- Red Saree
இங்கே சொடுக்குக
2 பட்டு ARI-UJI-441-3178
Colour Koadu
இங்கே சொடுக்குக
3 பட்டு ARI-UJI-441-3168
December flower
இங்கே சொடுக்குக
4 பட்டு ARI-UJI-198-2060
Buvana Araku
இங்கே சொடுக்குக
5 பட்டு ARI-UJI-194-2236
Buvana Mustard
இங்கே சொடுக்குக
6 பருத்தி ARI-JKM-SGP-01
Dark brown- Yellow border
இங்கே சொடுக்குக
7 பருத்தி ARI-JKM-SGP-02
Blue– Brown border
இங்கே சொடுக்குக
8 பருத்தி ARI-JKM-SGP-03
Pink– Gold border
இங்கே சொடுக்குக
9 பருத்தி ARI-JKM-SGP-04
Kumkuma Red—Green/yellow border
இங்கே சொடுக்குக
10 பருத்தி ARI-JKM-SGP-05
Kumkuma Red—Green/yellow border
இங்கே சொடுக்குக
11 பருத்தி ARI-JKM-SGP-06
KiliPachai—Voilet border
இங்கே சொடுக்குக