மூடுக

உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் (ஊரகம்) பராமரிக்கப்படும் நீர்நிலைகள்

S.No./ வ.எண் Name of the Block /
வட்டாரத்தின் பெயர்
View / Download
பார்க்க / தரவிறக்க
1 Ariyalur
அரியலூர்
Part 1 (PDF 4.12 MB) ,
Part 2 (PDF 7.65 MB) ,
Part 3 (PDF 7.02 MB)
Part 4 (PDF 9.27 MB) ,
Part 5 (PDF 7.96 MB) ,
Part 6 (PDF 8.51 MB)
Part 7 (PDF 8.56 MB) ,
Part 8 (PDF 6.58 MB) ,
Part 9 (PDF 7.16 MB)
Part 10 (PDF 6.98 MB) ,
Part 11 (PDF 7.03 MB) ,
Part 12 (PDF 6.58 MB)
Part 13 (PDF 2.98 MB)
S.No./ வ.எண் Name of the Block /
வட்டாரத்தின் பெயர்
View / Download
பார்க்க / தரவிறக்க
1 Thirumanur
திருமானூர்
Part 1 (PDF 6.77 MB) ,
Part 2 (PDF 3.75 MB) ,
Part 3 (PDF 7.89 MB)
Part 4 (PDF 6.95 MB) ,
Part 5 (PDF 9.24 MB) ,
Part 6 (PDF 9.87 MB)
S.No./ வ.எண் Name of the Block /
வட்டாரத்தின் பெயர்
View / Download
பார்க்க / தரவிறக்க
1 Sendurai
செந்துறை
Part 1 (PDF 1.68 MB) ,
Part 2 (PDF 3.56 MB) ,
Part 3 (PDF 3.50 MB)
Part 4 (PDF 3.39 MB) ,
Part 5 (PDF 4.56 MB) ,
Part 6 (PDF 3.48 MB)
Part 7 (PDF 4.65 MB) ,
Part 8 (PDF 6.08 MB) ,
Part 9 (PDF 2.67 MB)
S.No./ வ.எண் Name of the Block /
வட்டாரத்தின் பெயர்
View / Download
பார்க்க / தரவிறக்க
1 Jayankondam
ஜெயங்கொண்டம்
Part 1 (PDF 3.75 MB) ,
Part 2 (PDF 4.15 MB) ,
Part 3 (PDF 3.99 MB)
Part 4 (PDF 4.81 MB) ,
Part 5 (PDF 4.27 MB) ,
Part 6 (PDF 2.78 MB)
S.No./ வ.எண் Name of the Block /
வட்டாரத்தின் பெயர்
View / Download
பார்க்க / தரவிறக்க
1 T.Palur
தா.பழூர்
Part 1 (PDF 8.65 MB) ,
Part 2 (PDF 5.87 MB) ,
Part 3 (PDF 5.33 MB)
Part 4 (PDF 5.08 MB) ,
Part 5 (PDF 5.50 MB) ,
Part 6 (PDF 5.05 MB)
Part 7 (PDF 5.61 MB) ,
Part 8 (PDF 1.97 MB)
S.No./ வ.எண் Name of the Block /
வட்டாரத்தின் பெயர்
View / Download
பார்க்க / தரவிறக்க
1 Andimadam
ஆண்டிமடம்
Part 1 (PDF 6.60 MB) ,
Part 2 (PDF 6.84 MB) ,
Part 3 (PDF 6.81 MB)
Part 4 (PDF 6.68 MB) ,
Part 5 (PDF 6.68 MB) ,
Part 6 (PDF 6.55 MB)
Part 7 (PDF 3.36 MB)