நெகிழிக் கழிவுகள் இல்லா இலக்கை நோக்கி – அரியலூர் மாவட்டம்