கங்கைகொண்ட சோழபுரம்

கங்கைகொண்ட சோழபுரம் கோயில்- நுழைவு வாயில்
படத்தைப் பார்க்க கங்கைகொண்ட சோழபுரம் கோயில்- நுழைவு வாயில்
கங்கைகொண்ட சோழபுரம் கோயில்- முகப்பு பகுதி
படத்தைப் பார்க்க கங்கைகொண்ட சோழபுரம் கோயில்- முகப்பு பகுதி
கங்கைகொண்ட சோழபுரம் கோயில்- சிங்கவாய் கிணறு
படத்தைப் பார்க்க கங்கைகொண்ட சோழபுரம் கோவில்
கங்கைகொண்ட சோழபுரம் கோயில்-  பக்கவாட்டு தோற்றம்
படத்தைப் பார்க்க கங்கைகொண்ட சோழபுரம் கோவில்