மூடுக

100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வுப் பேரணி நடத்தப்பட்டது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/04/2019
100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வுப் பேரணி நடத்தப்பட்டது

100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வுப் பேரணி நடத்தப்பட்டது. (PDF 20 KB)