தமிழ்நாடு சொத்து உரிமையாளர் (ம) வாடகைதாரர்களின் உரிமைகள் (ம ) பொறுப்புகள் முறைப்படுத்துதல் சட்டம் – 2017. பொறுப்பு அலுவலர்கள் நியமனம்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/06/2019

தமிழ்நாடு சொத்து உரிமையாளர் (ம) வாடகைதாரர்களின் உரிமைகள் (ம ) பொறுப்புகள் முறைப்படுத்துதல் சட்டம் – 2017. பொறுப்பு அலுவலர்கள் நியமனம். (58 KB)