படைப்புழு மேலாண்மை குறித்த மாவட்ட அளவிலான கருத்தரங்கு – 27.08.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/08/2019
மாவட்ட அளவிலான கருத்தரங்கு

படைப்புழு மேலாண்மை குறித்த மாவட்ட அளவிலான கருத்தரங்கு- 27.08.2019. 65.Agri Dept District level seminar on insect management in maize Press Release – 27.08.2019

மாவட்ட அளவிலான கருத்தரங்கு

மாவட்ட அளவிலான கருத்தரங்கு