மூடுக

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க முகாமினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டார் – 11.01.2020 & 12.01.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/01/2020
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க முகாம்

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க முகாமினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டார். 11.01.2020 (29 KB) | 12.01.2020 (31 KB)

Electoral Special Camp