நெகிழி பயன்பாட்டிற்கு தடை – விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/08/2018
நெகிழி பயன்பாட்டிற்கு தடை

நெகிழி பயன்பாட்டிற்கு தடை – விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி, 25.08.2018 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 20 KB)

நெகிழி பயன்பாட்டிற்கு தடை

நெகிழி பயன்பாட்டிற்கு தடை – விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

நெகிழி பயன்பாட்டிற்கு தடை

நெகிழி பயன்பாட்டிற்கு தடை – விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி