மூடுக

அணிக்குதிச்சான் (தெ) கிராமத்தில் மக்கள் தொடர்பு முகாம் – 12.12.2018

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/12/2018
மக்கள் தொடர்பு முகாம்

அணிக்குதிச்சான் (தெ) கிராமத்தில் மக்கள் தொடர்பு முகாம் 22.12.2018 அன்று நடைபெற்றது. (30 KB)

Mass Conduct program.

மக்கள் தொடர்பு முகாம்.

Mass Contact Programme.

மக்கள் தொடர்பு முகாம்.