முகப்பு arrow சுற்றுலா arrow  காணத்தக்க இடங்கள் arrow பறவைகள் கணக்கெடுப்பு Print  அச்சிடுக  

கரையவெட்டி பறவைகள் சரணாலயம் - பறவைகள் கணக்கெடுப்பு

வரிசை எண். பறவைகளின் பெயர் 2010 கணக்கெடுப்பின்படி 2011 கணக்கெடுப்பின்படி
1. Little Grebe 181 4270
2. Spot-billed Pelican 0 48
3. Little Cormorant 2605 4270
4. Pelican 0 0
5. Indian Shag 0 3845
6. Darter 31 ---
7. Little Egret 1616 8193
8. Grey Heron 0 58
9. Purple Heron 15 0
10. Pond Heron 374 0
11. Large Egret 1616 94
12. Median Egret 1905 700
13. Cattle Egret 2912 5460
14. Indian Pond-Heron 0 1715
15. Painted Stork 3 15
16. Asian Openbill-Stork 3394 904
17. White-necked Stork 0 2
18. Glossy Ibis 20 871
19. Eurasian Spoonbill 100 253
20. Lesser Whistling-Duck 15 0
21. Common Teal 94 0
22. Spot-billed Duck 0 1310
23. Northern Shoveller 5 1859
24. Northern Pintail 1416 776
25. Garganey 0 5932
26. Common Teal 0 6749
27. Cotton Teal 94 0
28. White breasted Waterhen 0 15
29. Common Moorhen 0 26
30. Purple Moorhen 926 0
31. Common Coot 1566 5108
32. Pheasant-tailed Jacana 134 31
33. Little Ringed Plover 21 0
34. Yellow-wattled Lapwing 93 1166
35. Grey-headed Lapwing 0 0
36. Red-wattled Lapwing 93 125
37. Spotted Redshank 15 0
38. Common Greenshank 8 0
39. Common Sandpiper 16 0
40. Spot billed duck 31 0
41. Little Stint 93 0
42. Black winged Stilt 85 126
43. River Tern 0 311
44. Little Tern 216 0
45. Whiskered Tern 32 7
46. Small Blue Kingfisher 34 52
47. Lesser Pied Kingfisher 0 42
48. White-breasted Kingfisher 36 0
49. White ibis 1646 1131
50. Brahminy kite 0 5
51. Large pied wagtail 0 14
52. Yellow wagtail 0 9
53. Gargenary 71 0
  Total 21640 54491

நன்றி.


Go to Topமுகப்பு | இணையதளக் கொள்கைகள் | விதிமுறைகளும், நிபந்தனைகளும் | அணுகத்தக்க விருப்பங்கள் | உதவி | கருத்து | தொடர்பு கொள்ள | தள வரைபடம்

பொருளடக்க உரிமை, பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல் மாவட்ட நிர்வாகம், அரியலூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு அரசு