முகப்பு arrow பொது நலனுக்காக arrow தொலைபேசி எண்கள் Print  அச்சிடுக  
Sl. No. Name of the Officer Telephone
 (O)( R)
Contact No.

District Level Officers List

1 District Collector   9047992233
2 Superintendent of Police, Ariyalur   9498144044
3 District Revenue Officer   9486019024
7094268889
4 Project Director, DRDA   7373704219
5 Executive Engineer (RD), Ariyalur    
6 Project Director (TNSRLM), Ariyalur   9444094241
7 Joint Director (Agriculture), Ariyalur   9442306103
8 Joint Director(Medical), Perambalur   9444982674
9 Joint Director (Animal Husbandry), Ariyalur   9445001115
10 Joint Registrar (Co-operative), Ariyalur   7338720200
11 Executive Engineer, PWD (WRD), Ariyalur   9487471048
12 Executive Engineer, PWD (R.C.Division), Trichy   9442169484
13 Executive Engineer, TWAD, Ariyalur   9443329960
14 Executive Engineer, TANGEDCO, Ariyalur   9445853675
15 Divisional  Engineer(Highways), Ariyalur   9443363615
16 Executive Engineer (Agri Engineering), Ariyalur   7092150018
17 Executive Engineer (Buildings), Ariyalur   9443005100
18 Divisional Engineer(National Highways)   9442555485
19 Deputy Director (Horticulture), Ariyalur   9443073157
20 Deputy Director (Health Services), Ariyalur   9943030055
21 Personal Assistant (General) to Collector, Ariyalur   9445008131
22 Spl Deputy Collector (Social Security Scheme), Ariyalur   9443091419
23 Personal Assistant (Accounts) to Collector, Ariyalur   9443865863
24 Additional Personal Assistant (Lands) to Collector, Ariyalur   7598485336
25 Personal Assistant to Collector(Development), Ariyalur   7402607734
9442413229
26 Personal Assistant to Collector(NMP), Ariyalur   7402607735
27 Personal Assistant to Collector(Election), Ariyalur   9443712451
28 Accounts Officer, DRDA, Ariyalur   9443922966
29 District Panchayat Secretary, Ariyalur   9487029099
9751409099
30 Chief Educational Officer, Ariyalur   7373002537
31 District Elementary Education Officer, Ariylur   9942973087
32 Deputy Director(Mines), Ariyalur   9444822810
33 Assistant Director (Panchayat/Audit), Ariyalur   7402607736
34 Assistant Director, Fisheries, Ariyalur   8681904288
35 Assistant Director, Survey and Land Records, Ariyalur.    
36 Regional Manager (TNCSC), Ariyalur   9487995674
37 Regional Transport Officer, Ariyalur   9840922722
38 District Supply Officer, Ariyalur   9445796402
39 District Adi Dravidar & Tribal Welfare Officer, Ariyalur   9944202321
40 District Backward Classes & Minority Welfare Officer, Ariyalur   9444239536
41 District Differently Abled Welfare Officer, Ariyalur   9688560395
42 District Social Welfare Officer, Ariyalur   9842525751
43 District Registrar, Ariyalur   9750557562
8525035298
44 District Manager (Tahdco), Ariyalur   9445029554
45 District Environmental Engineer(TNPCB), Ariyalur   8056042282
46 Deputy Director, Statistics, Ariyalur   9445458082
47 Deputy Director, Water Shed Development Agency, Ariyalur   9443954646
48 Project Officer (ICDS), Ariyalur   8973651958
49 Assistant Commissioner, HR&CE, Ariyalur   9500490636
50 Assistant Director, Town Panchayat,  Trichy   8883100136
51 Assistant Commissioner(Excise), Ariyalur   9488115131
52 Municipal Commissioner, Ariyalur / Jayankondam   9487942783
9092140806
53 District Manager (TASMAC), Ariyalur   9445029732
54 Divisional  Manager (TNSTC)   9487898044
55 Inspector of Labour, Perambalur   9445398759
56 District Fire Officer, Perambalur   9445086442
57 District Forest Officer, Ariyalur   9840794251
58 District Employment Officer, Ariyalur   9789743381
59 District Sports and Youth Welfare Officer, Ariyalur   7401703499
60 Public Relation Officer, Ariyalur   9443411055
61 Project Manager(DIC), Ariyalur   9443029486
62 District Treasury Officer, Ariyalur.   9488785100
63 District Informatics Officer, NIC, Ariyalur   9443479498
64 Branch Manager  Elcot, Ariyalur   9445035815
65 e-District Manager, Ariyalur   7708117614
66 District Co-ordinator, New Health Insurance    7373703101
67 District Registrar(Dairying), Ariyalur   80127 77959
68 Library Officer, Ariyalur   7402603666
69 Assistant Director, Tamil Development Department, Ariyalur    
70 Assistant Engineer (Electrical), Ariyalur   7010309887
71 Assistant Executive Engineer (PWD Medical Wing), Ariyalur   8072519687
9443827613
72 District Child Protection Officer, Ariyalur   9994441913
73 Assistant Tourist Officer, Ariyalur   7418391990
74 Assistant Director(Khadi Craft), Trichy   9443728310
75 Assistant Director (Handloom), Kumbakonam   9443161327
7373002531
76 District Manager (Aavin), Trichy   8754043704 -
8754043701

Deputy Collectors

1 PA(G) 228337 9445008131
2 SDC (SSS) 228709 9443091419
3 Additional Personal Assistant to Collector(LAND) - 7598485336
4 Personal Assistant to Collector(NMP) 228901 7402607735
5 Personal Assistant to Collector(Dev) - 7402607734
9442413229
6 Personal Assistant to Collector(Agri) - 9443647698
7 Assistant Director ( A / Pt)   7402607736
8 District Supply Officer   9445796402
9 Personal Assistant to Collector(ACCOUNTS)   9443865863
10 DADWO   9944202321
11 DSWO 228516 9842525751
12 DDAWO (FAC)   9688560395

REVENUE DEPARTMENT

1 DRO  228321
228110
9486019024  7094268889
2 PA(G) 228337 9445008131
3 SDC (SSS) 228709 9443091419
4 SDC(Land)   7598485336
5 HS(G) 228151 8973534947
6 R.D.O , Ariyalur. 222058 9445000459
7 R.D.O Udayarpalayam  04331-245352 9445000460
8 Election Tahsildar  228338 9688047860
9 HS(M)   9788089750
10 Tahsildar  DM Ariyalur   9842252980
11 PA to RDO, Udaiyarpalayam   7598720601
12 PA to RDO, Ariyalur   9655539628
13 Tahsildar, Ariyalur  222062 9445000613
14 Tahsildar, Sendurai  242320 9445000615    9047059769  
15 Tahsildar, Jayankondam  04331-250220 9445000614
16 Tahsildar, Andimadam   8098697970
17 Tahsildar SSS Ariyalur    8098153344
18 Tahsildar SSS Sendurai    
19 Tahsildar SSS Jayankondam   9715622112
20 SPL Tahsildar ( ADW ) Ariyalur    9843413632
21 SPL Tahsildar (  ADW ), Udayarpalayam    7639774328
22 Special Tahsildar LA, NH 227 Unit 1, Ariyalur   9787487289
23 Special Tahsildar, (NH)45-C Unit-1 Udaiyarpalayam   9787581565
24 Special Tahsildar, NH-45-C Unit-2 Ariyalur   9787487289
25 SPL Tahsildar (TANCEM),   9894287691
26 Divisional Excise Officer, Ariyalur.   9843413632
27 Divisional Excise Officer  , Udayarpalayam   7639774328
28 Special Tahsildar, Cable TV   9894287691

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT (BDOs)

1 Huzur Sarishdatar   9659945491
7502825525
2 Block Development Officer (MGNREGS) DRDA   9788780516
3 Block Development Officer (MGNREGS-II) DRDA   9943347715
9944318811
4 Superintendent DRDA   7402607741
9865073690
 
5 Block Development Officer (Admin) AD (Pt)   9003325052
9443680320
6 Block Development Officer (Election)   9942403862
7 Block Development Officer (BP) Ariyalur   7402607746
9788031889
8 Block Development Officer (VP) Ariyalur   7402607747
9626753586
9 Block Development Officer (BP) Thirumanur   7402607749
9788991198
10 Block Development Officer (VP) Thirumanur   7402607750
9659339768
11 Block Development Officer (BP) Sendurai   7402607753
9524523060
12 Block Development Officer (VP) Sendurai   7402607754
9786330110
 
13 Block Development Officer (BP) Andimadam   7402607761
9159011410
14 Block Development Officer (VP)  Andimadam   7402607762
9965634324
15 Block Development Officer (BP) Jayankondam   7402607757
9486067773
16 Block Development Officer (VP) Jayankondam   7402607758
9751516795
17 Block Development Officer (BP) T.Palur   7402607764
9965765869
18 Block Development Officer (VP) T.Palur   7402607765
9787817549

PWD & TWAD

1 Executive Engineer  Ariyalur 222079 94874 71048

Sub-Division-Ariyalur

2 Asst. Executive Engineer Ariyalur   96598 89450
3 Asst. Eng.,Ariyalur -1   90949 83812
4 Asst. Eng.,Ariyalur -2   9443807073
5 Asst.Eng. , Sendurai   90951 06391

Sub-Division-Jayankondam

6 Asst. Executive Engineer Jayankondam (I/c)   9659889450
7 Asst.Eng., Madanathur Sec   94438 93495
8 Asst.Eng., Jayankondam Sec   94429 14453
9 Asst.Eng.,Sidhamalli Sec (I/c)   94429 14453

R.C.DIVISION

10 Executivie Engineer  Trichi   9443340801
11 Asst. Executive Engineer - Lalgudy  (SDO)   7708804083
12 Asst. Executive Engineer - KP Sub-Division Trichiy   9487200720
13 Asst. Engineer Thirumazhapadi   9659335000
14 Asst. Engineer  I/C  Pullampadi    
15 Asst. Engineer    Thirumanur    

BUILDINGS

16 Executive Engineer  224550  
17 Technical P.A.to Executive Engineer       
18 Assistant Executive Engineer,   9443022553
19 Assistant Engineer,     9865808474
20 Assistant Engineer,     8220600647
21 Assistant Engineer,     9442851410

 PWD - ELECTRICAL 

22 Asst. Engineer   7010309887

PWD - MEDICAL WING(Electrical)

23 Executive Engineer   9443068009
24 Asst. Executive Engineer   9629349571
25 Asst. Engineer   9443411825

PWD - MEDICAL WING(Buildings)

26 Asst. Executive Engineer   9789350443
27 Asst. Engineer   9976713826

PWD - LOWER ANAICUT

28 Executive Engineer, Chidambaram   9443292948
29 Asst. Executive Engineer   9486424664
30 Asst.Engineer(I/C)   9865711083

Sewerage Division, Ariyalur

31 Executive Engineer 224795 9443329960

EDUCATION

1 Chief Educational Officer, Ariyalur. 04329-220909. 7373002531
2 Personal Assistant  (Higher Secondary School)    9585597101
3 Personal Assistant (High School)     7094786129

     HIGHWAYS

1 Divisional Engineer, Ariyalur 220064 9443363615
2 Asst. Divisional Engineer Ariyalur   9442221904
3 Asst. Divisional Engineer Jayankondam   9751730668
4 Asst. Divisional Enngineer Sendurai     9443349426
5 Junior Engineer, Ariyalur Section-I   9442225219
6 Asst. Engineer  Ariyalur   9442414769
7 Asst. Engineer Sendurai     9443376795
8 Asst. Engineer Jaykondam   9443706249

NATIONAL HIGHWAYS

1 Divisional Engineer, National Highways, Thanjavur   9442555485
2 Asst.Divisional Engineer,  Ariyalur   9865784304
3 AE, Ariyalur   9944463143
4 Asst. Engineer   9944342435
5 Asst.En   9865478582

Agriculture Department

1 Joint Director of Agriculture, JDA Office Ariyalur   9442306103, 7550218013, 9443853914
2 Deputy Director of Agriculture, JDA Office Ariyalur   7550218014, 9786262672
3 Assistant Director of Agriculture, ADA Office Ariyalur   7550218017, 9442534865
4 Assistant Director of Agriculture, ADA Office T.Palur   7550218023

Horticulture Department

5 Deputy Director  Ariyalur   9443073157
Agricultural Engineering Department
6 Executive Engineer (i/c) / Asst. Executive Engineer  , Ariyalur   9443398633
7 Asst. Executive Engineer , Jayankondam   8148851544

Agricultural Officers List

8 JDA Office   9751501930, 7550218026
9 JDA Office   9789194862, 7550218024
10 JDA Office   9952696049, 7550218025
11 STL, Ariyalur   9486707078
12 STL, Ariyalur   9786657616, 7550218035
13 STL, Ariyalur   9884632588
14 STL, Ariyalur   9942784312, 7550218036
15 Bio Lab Jayankondam   8675887911
16 ADA Office Ariyalur   9488201583, 7550218028
17 ADA Office Sendurai   9786605780, 7550218029
18 ADA Office Thirumanur   9443180884, 7550218030
19 ADA Office JKM   9944706968, 7550218031
20 ADA Office T.Palur   9626650287, 7550218034
21 ADA Office Andimadam   9942638150, 7550218032

Horticultural Officers List

22 Ariyalur   9965880362
23 Thirumanur   9715189181
24 Jayankondam   8675569417

Agricultural Officer (Agri Business)

25 Ariyalur   8508492657 8883461009

Agricultural Engineering

26 Junior Engineer, EE Office Ariyalur   9894782385
27 Drafting Officer, EE Office Ariyalur   9442849216
28 Junior Engineer, Ariyalur Division   9994488256
29 Junior Engineer, Ariyalur Division   9994539708
30 Junior Engineer, Ariyalur Division   9442661319
31 Assistant Engineer, Ariyalur Division   9443399525
32 Assistant Engineer, Ariyalur Division   9789125235
33 Junior Engineer, Ariyalur Division   9443538802
34 Assistant Engineer, Jayankondam Division   9443306752
35 Junior Engineer, Jayankondam Division   8903607962
36 Assistant Engineer, Jayankondam Division   9994461462

Superintendent and Deputy Agricultural

37 Administrative Officer, JDA Office   9940822879
38 Superintendent (Estt. & Accounts), JDA Office   9442533383
39 Superintendent (Scheme & Audit), JDA Office   9943530294
40 Deputy Agricultural Officer, ADA Office Ariyalur   9786184115, 7550218040
41 Deputy Agricultural Officer, ADA Office Thirumanur   9443865640, 7550218043
42 Deputy Agricultural Officer, ADA Office Sendurai   9943761038, 7550218041
43 Deputy Agricultural Officer, ADA Office Jayankondam   9786105444, 7550218044
44 Deputy Agricultural Officer, ADA Office Andimadam   9442145083, 7550218045
45 Deputy Agricultural Officer, ADA Office T.Palur   9789554840, 7550218046

Horticulture Department

46 Superintendent, DDH Office Ariyalur   8056860451
47 Deputy Horticultural Officer, ADH Office T.Palur   9786609299
48 Deputy Horticultural Officer, ADH Office Ariyalur   9942335342
49 Deputy Horticultural Officer, ADH Office Sendurai and Andimadam   9444815340

Agriculture Engineering Department

50 EE Office Ariyalur   9994834646
51 AEE Office Ariyalur    
52 AEE Office Jayankondam   8220240979

Agriculture Marketing Department

53 Deputy Agricultural Officer, Uzhavar Santhai Ariyalur   9942976905

 ARIYALUR MUNICIPALITY AND TOWN PANCHAYAT

1 Commissioner, Municipality   79048 79754
2 Engineer, Municipality   9443186787
3 Town Planning Inspector, Municipality   76393 22548

 JAYANKONDAM MUNICIPALITY

4 Commissioner   9092140806
5 Municipal Engineer   9443326116

 TOWN PANCHAYAT (Udayarpalayam )

6 Executive Officer, Udayarpalayam 04331-245280 8883100458

 TOWN PANCHAYAT ( Varadharajanpettai  )

7 Executive Officer, Varadharajanpettai 04331-242007 8883100459

ANIMAL HUSBANDRY

1 Regional Joint Director of Animal Husbandry, Ariyalur 228926 9445001115
2 Deputy Director of Cattle Breeding and Fodder Development, Ariyalur   9442729961
3 Deputy Director of  Animal Husbandry (A), Ariyalur    9597585673
4 Deputy Director (A), (AH),Udayarpalayam.   9443154175
5 Veterinary Assistant Surgeon, Mobile Veterinary Unit, Ariyalur    9443192412, 9843368866
6 Veterinary Assistant Surgeon, Vilangudi    9842250613
7 Veterinary Assistant Surgeon, Melapalur    9159883377
8 Veterinary Assistant Surgeon, Keelapalur    9751348969
9 Veterinary Assistant Surgeon, Poyyur    9443048036
10 Veterinary Assistant Surgeon, Ottakovil    8526357272
11 Veterinary Assistant Surgeon, Kamarasavalli    9445136076 , 8508351914
12  Veterinary Assistant Surgeon,Keelakavattankurichi    9003471230, 8098414349 9786553303
13 Veterinary Assistant Surgeon, Thirumalapadi    8098153111
14 Veterinary Assistant Surgeon, Kattupringiyam    9976707833
15 Veterinary Assistant Surgeon, Sundakudi    9843487200
16 Veterinary Assistant Surgeon, Kallakudi    9942066686
17 Veterinary Assistant Surgeon, Kadugur    9865549500
18  Veterinary Assistant Surgeon, Veterinary Dispensary, Andimadam.   9786673485
19 Veterinary Assistant Surgeon,Veterinary Dispensary, Kuvagam.   9626867700
20  Veterinary Assistant Surgeon, Veterinary Dispensary, Poovanipattu.   9600696639
21 Veterinary Assistant Surgeon, Veterinary Dispensary, Periyathukurichi.   8056867379
22 Veterinary Assistant Surgeon, Veterinary Dispensary, Periyathukurichi.   9940575775
23 Veterinary Assistant Surgeon, Veterinary Dispensary, J.Thathanur.   9443888932
24 Veterinary Assistant Surgeon, Veterinary Dispensary, Gangaikondacholapuram.   9962520087
25 Veterinary Assistant Surgeon, Veterinary Dispensary, Meensuruti.   9976224627
26 Veterinary Assistant Surgeon, Veterinary Dispensary, Vanathiraiyanpattinam.   9597519111
27  Veterinary Assistant Surgeon, Veterinary Dispensary, Eravankudi.   9840919950
28 Veterinary Assistant Surgeon, Veterinary Dispensary, Kodalikaruppur.   9884532053
29 Veterinary Assistant Surgeon, Veterinary Dispensary, Vikkramangalam.   9943930457
30 Veterinary Assistant Surgeon, Veterinary Dispensary, Sripuranthan.   9884262248
31 Veterinary Assistant Surgeon, Veterinary Dispensary, Vadavarthalaippu.   9842953053
32 Veterinary Assistant Surgeon, Veterinary Dispensary, Ponparappi.   9698461270
33 Veterinary Assistant Surgeon, Veterinary Dispensary, Irumbulikurichi   9566425209
34 Veterinary Assistant Surgeon, Veterinary Dispensary, Kulumur   9655314672
35 Veterinary Assistant Surgeon, Veterinary Dispensary, R.S.Mathur   9524505300
36 Veterinary Assistant Surgeon, Veterinary Dispensary, Veerakkan.   9865749596
37 Veterinary Assistant Surgeon, Veterinary Dispensary, O/o Deputy Director, CBFD, Ariyalur   9788017655

LIST OF POLICE OFFICERS

Ariyalur District Superintendent of Police Dr. Abhinav Kumar, IPS. – Cell No 9498144044.
1 Head Quarters, ADSP   9498146620
2 PEWAD,SP   9498114646
3 Ariyalur, DSP   9498162426
4 Jayankondam, DSP   9498158811
5 SJ & HRD,
SP
  9498161816
6 DCRB, DSP   9498181535
7 ALGSC, DSP   -
8 Armed Reserve, DSP   89251 30337

Ariyalur Sub Division

9 Ariyalur,INS-I   94981 59383
10 Ariyalur,INS II   9498167877
11 Sendurai,INS   94981 04495
12 Kuvagam,INS   8300058584
13 Keelapalur,INS   9498110367
14 Thirumanur,INS   9498158887
15 AWPS, Ariyalur,INS   9498159868

Jayankondam Sub Division

16 Jayankondam,INS I   9498159870
17 Jayankondam,INS II   9443001438
18 Andimadam,INS   8300059439
19 Meensurutti,INS   -
20 T.Palur,INS   9498109420
21 Udaiyarpalayam,INS   9487875266
22 AWPS, JKM,WINS   9498168931

LIST OF SUB – INSPECTORS OF POLICE

23 SB Office,SI   9498159924
24 Ariyalur  ,SI   9498159973
25 Ariyalur,SI   9498165706
26 Ariyalur ,SI   9498107647
27 Ariyalur,SI   9498165710
28 Kairulabath ,SI   9498105056
29 Kuvagam ,SI   9498197741
30 Kairulabath  ,SI   94981 78316
31 Sendurai,SI   9498165628
32 Sendurai,SI   9498165717
33 Kairulabath,SI   9498159939
34 Thalavai,SI   9498165670
35 Keelapalur ,SI   9498165625
36 Venganur,SI   9498159616
37 Keelapalur,WSI   9498165631
38 Venganur ,SI   9498165636
39 Thirumanur,SI   9498159738
40 Thalavai ,SI   9498161357
41 Jayankondam,SI   9498159652
42 Meensurutti ,SI   949816873
43 Thoothur ,SI   9498159974
44 Andimadam,SI   9498159662
45 Andimadam,Trg.SI   9498165665
46 T.Palur,SI   9965268579
47 Udaiyarpalayam,SI   9498159633
48 Vikkiramangalam ,SI   9498165719
49 Erumbulikurichy,SI   9498103384
50 Vikkiramangalam,SI   9498159668
51 Thoothur ,SI   9498159751
52 AWPS, JKM ,WSI   9498165743
53 AWPS, JKM,WSI   9498154937
54 SJ & HR,SI   9498165759
55 PEW, Ariyalur ,SI   9498159951

 HEALTH DEPARTMENT         

1 Deputy Director of Health Services and Family Welfare 04329-228007, 7639496586
2 HEAD QUARTERS GOVT.HOSPITAL, ARIYALUR G.H 04329 – 224050 CMO- 9443589849
3 JAYANKONDAM G.H Dr.R.Elavarasan,M.S., 04331 – 256256 CMO- 9442464955
4 UDAYAPALAYAM G.H 04331 – 245340 CMO- 9442464955
5 SENDURAI G.H 04329-260518 CMO- 9944193603

TNEB

1 Divisional Engineer   9445853675
2 Asst. Divisional Engineer Ariyalur   9445853677
3 Asst. Divisional Engineer Jayankonam   9445853679
4 Asst. Divisional Engineer T.Pazhur   9445853680
5 Asst. Divisional Engineer Thirumanur   9445853681
6 Asst. Divisional Engineer Sendurai   9445853678
7 Asst. Divisional Engineer Andimadam   9445853683

OTHER DEPARTMENTS

1 District Project Manager, Puthuvazhvu Project 228044 9750975333       7402610700
2 Deputy Director 228680 9445458082
3 Assistant Director, Ariyalur   9445458137
4 Assistant Director, Udayarpalayam   9445458138
5 District Supply Officer   9445796402
6 Joint Registrar  228333 7338720200
7 Deputy Registrar  PDS 228131 7338720203
8 Deputy Registrar, Co-Operative Societies   9443587678
9 Regional Manager, TNCSC 220133 9487995674
10 Assistant Commissioner, HR&CE, Ariyalur 228649 9500490636
11 Assistant Director(Land & Survey)   -
12 Inspector of Survey, Udaiyarpalaiyam Region   9443402708
13 Inspector of Survey, Ariyalur Region   9488841924
14 NIC, District Informatics Officer   9443479498
15 Asst. Commissioner, Perambalur    9445029732
16 Divisional Excise Officer Ariyalur, I/C   9843413632
17 Divisional Excise Officer, Udaiyaralayam I/C   7639774328
18 District Manager, TASMAC 04328-290466 9445029732
19 Deputy Director of Geology,MINES   9444822810
20 District Forest officer  04329-221972 9840794251
21 Divisional Fire Officer  Peramabalur.  04328-224916 9445086439
22 Fire Station Ariyalur 04329-222100 9445086442
23 Fire Station Jayankondam        04331-250359 9445086443
24 Fire Station Sendurai 04329-242399 9445086444
25 Libarary officer  220441 7402603666
26 Assistant Director, FISHERIES DEPARTMENT 04329-228699 8681904288
27 District Social Welfare Officer 228516 9842525751
28 District Programme Officer  - ICDS  04329-228550 8973651958
29 Employment officer  228641 9789743389
30 Labour officer  220087 9566281431
31 District Manger, THADCO 228315 9445029554
32 DDAWO 228840 9688560395
33 Divisonal Manager, Transport 04328-224369 9487898044
34 Branch Manager, Transport Jayankondam 04331-250258 9487898138
35 Branch Manager, Transport Ariyalur 223848 9487898134
36 Regional Transport office  250112 9840922722
37 Assistant Director, TAMIL DEVELOPMENT DEPARTMENT 228188  
38 District Co-Ordinator, New Health Insurance 228118 7373703101
39 District Backward Class Welfare Officer  228055 9444239536  9445477837
40 District Aadi Dravidar Welfare Officer 228155 7338801252                    9944202321
41 PA to Collector NMP 228180 7402607735
42 Treasury Officer, Ariyalur 04329-228910 9488785100
43 ATO, Ariyalur   9442242498
44 Public Relation officer, Ariyalur   9498042421
45 Asst. Pro, Ariyalur ( Information )   9360043777
46 Asst. Pro, Ariyalur  (Publicity)   9787310685
47 Dist ICTC Supervisior i/c 228100 9578940238
48 Dist Asst Programme   9965046691
49 Deputy Registrar  (Dairying) 220270 80127 77959
50 Manager, Team Leader   8754043704,
8754043880
51 District Sports Officer 294395 7401703516
52 District Sports and Youth Welfare Officer, Ariyalur 294395 7401703499
53 Chief Manager / LDM, State Bank of India, Lead Bank Office, Ariyalur 04329-222048 944 586 0547
54 District Register Officer, Ariyalur 04329-222161 9750557562
55 A.D., EX-SERVICEMAN,ARIYALUR 04329-221011

9787762118

56 eDistrict Manager  

7708117614

 

நன்றி.


Go to Topமுகப்பு | இணையதளக் கொள்கைகள் | விதிமுறைகளும், நிபந்தனைகளும் | அணுகத்தக்க விருப்பங்கள் | உதவி | கருத்து | தொடர்பு கொள்ள | தள வரைபடம்

பொருளடக்க உரிமை, பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல் மாவட்ட நிர்வாகம், அரியலூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு அரசு