முகப்பு arrow மாவட்டம் பற்றி arrow மாவட்டம் - சுருக்கக்குறிப்புக்கள் Print  அச்சிடுக  

மாவட்டம் - சுருக்கக்குறிப்புக்கள்

பி.டி.எப் கோப்பாக தரவிறக்க.[ஆங்கிலத்தில்] (179 KB)

 

1)

புவியியல் அமைப்பு

 

 

 

) அட்ச ரேகை

:

10.54o - 11.300

 

) தீர்க்க ரேகை

:

78.40o - 79.300

2)

வருவாய் நிர்வாகம்

 

 

 

) கோட்டங்கள்

:

அரியலூர்

 

 

 

உடையார்பாளையம்

 

) வட்டங்கள்

:

அரியலூர்

உடையார்பாளையம்

செந்துறை

ஆண்டிமடம்

 

) உள்வட்டங்களின் எண்ணிக்கை

:

15

 

) வருவாய் கிராமங்களின் எண்ணிக்கை

:

195

3)

உள்ளாட்சி நிர்வாகம்

 

 

 

) நகராட்சிகள்

:

அரியலூர்

ஜெயங்கொண்டம்

 

) பேரூராட்சிகள்

:

உடையார்பாளையம்

வரதராஜன்பேட்டை

 

) ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்

:

அரியலூர்

திருமானூர்

ஜெயங்கொண்டம்

ஆண்டிமடம்

தா.பழூர்

செந்துறை

 

) ஊராட்சிகளின் எண்ணிக்கை

:

201

4)

பரப்பு மற்றும் மக்கள் தொகை

 

 

 

) பரப்பு (ச.கி.மீ)

:

1933.98

 

) குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை(2011)

ஊரகம்

நகர்ப்புறம்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

175903

21187

197090 

 

) மக்கள் தொகை(2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

374703

380191

754894 

 

) நகர்ப்புற மக்கள்தொகை(2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

41450

42344

83794

 

) ஊரக மக்கள்தொகை(2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

333253

337847

671100

 

) மக்கள்தொகை அடர்த்தி/ச.கி.மீ

:

390

 

) குழந்தைகள் (0-6 வயது)(2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

42808

38379

81187

 

) ஆதி திராவிடர் மக்கள்தொகை (2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

88076

88154

176230

 

) பழங்குடியினர் மக்கள்தொகை (2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

5274

5448

10722

 

) எழுத படிக்க தெரிந்தவர்கள் (2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

269582

211022

480604

 

) எழுத படிக்க தெரிந்தவர்கள்-ஊரகம்(2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

237071

182342

419413

 

) எழுத படிக்க தெரிந்தவர்கள்-நகர்ப்புறம்(2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

32511

28680

61191

 

5)

 வேலை செய்பவர்கள்

 

 

 

)    வேலை செய்பவர்கள்

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

212547

147304

359851

 

)    வேலை செய்பவர்கள்-ஊரகம்(2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

190203

138769

328972

 

)    வேலை செய்பவர்கள்-நகர்ப்புறம்(2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

22344

8535

30879

6)

வேலை செய்யாதவர்கள்

 

 

 

) வேலை செய்யாதவர்கள்(2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

162156

232887

395043

 

) வேலை செய்யாதவர்கள்-ஊரகம்(2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

143050

199078

342128

 

) வேலை செய்யாதவர்கள்-நகர்ப்புறம்(2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

19106

33809

52915

7)

வேலை செய்பவர்கள்(முதன்மை)

 

 

 

) வேலை செய்பவர்கள்(முதன்மை)(2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

173193

99048

272241

 

) வேலை செய்பவர்கள்(முதன்மை)-ஊரகம் (2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

154523

92907

247430 

 

 

) வேலை செய்பவர்கள்(முதன்மை)-நகர்ப்புறம்(2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

18670

6141

24811

 

) விவசாயிகள் (முதன்மை) (2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

63868

31044

94912

 

) விவசாயிகள் (முதன்மை)-ஊரகம் (2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

62339

30748

93087

 

) விவசாயிகள் (முதன்மை) -நகர்ப்புறம் (2011)

 ஆண்

 பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

1529

296

1825

 

) விவசாயத் தொழிலாளர்கள் (முதன்மை) (2011)

 ஆண்

 பெண்

மொத்தம்

 

 :

:

:

 

56334

49918

106252

 

) விவசாயத் தொழிலாளர்கள் (முதன்மை)-ஊரகம் (2011)

ஆண்

 பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

53963

48686

102649

 

) விவசாயத் தொழிலாளர்கள் (முதன்மை) -நகர்ப்புறம் (2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

2371

1232

3603

 

) வீட்டில் செய்யும் தொழில் (முதன்மை)  (2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

6437

4319

10756

 

 

 

) வீட்டில் செய்யும் தொழில் (முதன்மை) -ஊரகம்  (2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

5352

3480

8832

 

) வீட்டில் செய்யும் தொழில் (முதன்மை)-நகர்ப்புறம் (2011)

 ஆண்

 பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

1085

839

1924

 

) மற்ற பணி செய்பவர்கள் (முதன்மை)  (2011)

ஆண்

 பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

46554

13767

60321

 

) மற்ற பணி செய்பவர்கள்(முதன்மை) -ஊரகம் (2011)

 ஆண்

 பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

32869

9993

42862

 

) மற்ற பணி செய்பவர்கள் (முதன்மை) -நகர்ப்புறம் (2011)

 ஆண்

 பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

13685

3774

17459

8)

வேலை செய்பவர்கள்(சிறிது காலம்)

 

 

 

) வேலை செய்பவர்கள்(சிறிது காலம்) (2011)

 ஆண்

 பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

39354

48256

87610

 

) வேலை செய்பவர்கள் -ஊரகம் (2011)

 ஆண்

 பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

35680

45862

81542

 

) வேலை செய்பவர்கள்-நகர்ப்புறம் (2011)

 ஆண்

 பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

3674

2394

6068

 

 

) விவசாயிகள் (சிறிது காலம்) (2011)

 ஆண்

 பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

6675

5725

12400

 

) விவசாயிகள் (சிறிது காலம்) -ஊரகம் (2011)

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

6288

5587

11875 

 

) விவசாயிகள் (சிறிது காலம்) -நகர்ப்புறம் (2011)

 ஆண்

 பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

387

138

525

 

) விவசாயத் தொழிலாளர்கள் (சிறிது காலம்) (2011)

 ஆண்

 பெண்

 மொத்தம்

 

:

:

:

 

24046

36539

60585

 

) விவசாயத் தொழிலாளர்கள் (சிறிது காலம்) -ஊரகம்(2011)

ஆண்

 பெண்

 மொத்தம்

 

:

:

:

 

22880

35386

58266

 

) விவசாயத் தொழிலாளர்கள் (சிறிது காலம்) -நகர்ப்புறம்(2011)

ஆண்

 பெண்

 மொத்தம்

 

:

:

:

 

 

1166

1153

2319

 

) வீட்டில் செய்யும் தொழில் (சிறிது காலம்)(2011)

 ஆண்

 பெண்

 மொத்தம்

 

:

:

:

 

1140

1668

2808

 

) வீட்டில் செய்யும் தொழில் (சிறிது காலம்) -ஊரகம் (2011)

ஆண்

 பெண்

 மொத்தம்

 

:

:

:

 

832

1371

2203

 

 

 

) வீட்டில் செய்யும் தொழில் (சிறிது காலம்) -நகர்ப்புறம்  (2011)

ஆண்

 பெண்

 மொத்தம்

 

:

:

:

 

308

297

605

 

) மற்ற பணி செய்பவர்கள் (சிறிது காலம்)  (2011)

 ஆண்

 பெண்

 மொத்தம்

 

:

:

:

 

7493

4324

11817

 

) மற்ற பணி செய்பவர்கள் (சிறிது காலம்) -ஊரகம் (2011)

 ஆண்

 பெண்

 மொத்தம்

 

:

:

:

 

5680

3518

9198

 

) மற்ற பணி செய்பவர்கள் (சிறிது காலம்) -நகர்ப்புறம் (2011)

 ஆண்

 பெண்

 மொத்தம்

 

:

:

:

 

1813

806

2619

9)

நில வகைப்பாடுகள் (2016-2017)

 

 

 

) வனங்கள்

:

739.495

 

) சாகுபடிக்கு லாயக்கில்லாத  பயன்படாத நிலங்கள்

:

8522.605

 

) சாகுபடி அல்லாத வேறு விதங்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட நிலங்கள்

:

32417.220

 

சாகுபடிக்கு லாயக்கான தரிசு

:

3619.525

 

) சாசுவதமான மேய்ச்சல் தரையும் மற்ற புல் தரையும்

:

1291.285

 

) நிகர சாகுபடி பரப்பில் சேர்க்கப்படாத தோப்பு மரங்களடங்கிய பரப்பு

:

22506.395

 

) நடப்பு ஆண்டு தரிசு

:

14687.750

 

) மற்ற தரிசு நிலங்கள்

:

20031.425

 

) நிகர சாகுபடி பரப்பு

:

89582.450

10)

சாகுபடி பரப்பு விவரங்கள் (2016-2017)

 

 

 

மொத்த சாகுபடி பரப்பு

நீர்பாய்ச்சப்பட்டது

நீர்பாய்ச்சப்படாதது

மொத்தம்

 

:

:

:

 

37303.425

64404.565

101707.990

 

 

 

நிகர சாகுபடி பரப்பு

நீர்பாய்ச்சப்பட்டது

நீர்பாய்ச்சப்படாதது

மொத்தம்

 

:

:

:

 

30000.615

59581.835

89582.450

 

ஒரு தடவைக்கு மேல் சாகுபடி செய்யப்பட்ட பரப்பு

நீர்பாய்ச்சப்பட்டது

நீர்பாய்ச்சப்படாதது

மொத்தம்

 

:

:

:

 

7302.810

4822.730

12125.540

11)

சாகுபடி செய்யப்பட்ட பயிர் பரப்பு

 

     2016-17

               2015-16

 

) தானிய வகைகள்

 

 

 

 

நெல்

:

15397.160

24408.805

 

சோளம்

:

725.415

304.225

 

கம்பு

:

1006.840

708.190

 

கேழ்வரகு

:

37.490

40.770

 

மக்காசோளம்

:

15343.275

17246.800

 

வரகு

:

190.720

174.545

 

)பருப்பு வகைகள்

 

 

 

 

துவரை

:

204.055

271.220

 

உளுந்து

:

6963.295

4985.905

 

பச்சைப்பயறு

:

3.660

1.550

 

கொள்ளு

:

2.965

5.165

 

காராமணி

:

0.00

0.000

 

) சுவை தாளிதப் பயிர்கள்

 

 

 

 

மிளகாய்

:

372.500

211.375

 

கொத்தமல்லி

:

35.665

27.590

 

மஞ்சள்

:

25.000

33.940

 

புளி

:

317.200

301.835

 

) சர்க்கரைப்பயிர்கள்

 

 

 

 

கரும்பு

:

5823.770

6146.975

 

பனை

:

16.250

7.980

 

) புதிய பழங்கள்

 

 

 

 

வாழை

:

166.730

177.765

 

மா

:

553.685

528.160

 

பலா

:

126.760

120.190

 

தர்பூசணி

:

89.475

137.140

 

) சிட்ரஸ் பழங்கள்

 

 

 

 

எலுமிச்சை

:

44.430

38.330

 

) உலர்ந்த பழங்கள்

 

 

 

 

முந்திரி

:

30455.745

30342.725

 

) காய்கறிகள்

 

 

 

 

மரவள்ளிக்கிழங்கு

:

187.710

283.155

 

வெங்காயம்

:

69.505

68.495

 

கத்தரிக்காய்

:

293.710

338.715

 

வெண்டைக்காய்

:

122.030

135.435

 

பாகற்காய்

:

69.415

117.400

 

வெள்ளை பூசணி

:

39.780

66.520

 

முருங்கை

:

1143.155

812.955

 

) பருத்தி

:

9781.690

9189.695

 

) எண்ணை வித்துக்கள்

 

 

 

 

வேர்க்கடலை

:

8620.245

8593.765

 

எள்

:

1407.255

608.345

 

தென்னை

:

303.375

310.230

 

சூரியகாந்தி

:

430.000

114.100

 

பனை எண்ணை

:

54.095

73.605

 

) மருந்து லாகிரி பயிர்கள்

 

 

 

 

மேழிக் கிழங்கு (கண்வலிக் கிழங்கு)

:

7.820

82.85

 

) பூக்கள்

:

216.410

168.570

 

) மற்ற பலவகைப்பட்ட உணவல்லாத பயிர்கள்

:

721.485

1356.115

 

) தீவனப் பயிர்கள்

:

41.810

110.065

12)

உணவுப் பயிர்கள் மற்றும் உணவல்லாத பயிர்கள்

 

 

 

) உணவுப் பயிர்கள்

நீர்பாய்ச்சப்பட்டது

நீர்பாய்ச்சப்படாதது

மொத்தம்

 

:

:

:

 

29191.690

51820.340

80012.030

 

) உணவல்லாத பயிர்கள்

நீர்பாய்ச்சப்பட்டது

நீர்பாய்ச்சப்படாதது

மொத்தம்

 

:

:

:

 

9111.735

12584.225

21695.960 

 

13)

ஆதாரவாரியாக நீர்பாய்ச்சப்பட்ட பரப்பு

 

மொத்தம்

நிகரம்

 

) கால்வாய்கள்

:

80.110

80.110

 

) ஏரி-குளம்-குட்டை-கண்மாய்கள்

:

411.910

411.350

 

) குழாய் கிணறுகள்

:

33912.920

26796.360

 

) திறந்தவெளி கிணறுகள்

:

2898.490

2712.810

 

மொத்தம் நீர்பாய்ச்சப்பட்ட பரப்பு

:

37303.430

30000.620

14)

கால்வாய்/ஆறுகள் விவரங்கள்

 

 

 

திருமானூர் வட்டாரம்

:

1) புள்ளம்பாடி கால்வாய்

2) நந்தியாறு

 

தா.பழூர்

:

1) பொன்னாறு

15)

வட்டார வாரியாக முக்கிய ஏரிகள்

 

 

 

அரியலூர்

:

1) நாகமங்கலம் ஆண்டி ஏரி

2) கல்லங்குறிச்சி ஏரி

3) அரியலூர் சித்தேரி

4) விளாங்குடி பெரிய ஏரி

5) வெல்லூர் பெரிய ஏரி

6) தேளூர் பெரிய ஏரி

7) ராயம்புரம் ஏரி

8) அகரம் பெரிய ஏரி

9) உப்போடை பெரிய ஏரி

 

திருமானூர்

:

1) அரசன் ஏரி

2) வேட்டகுடி ஏரி

3) தூத்தூர் ஏரி

4) மணலோடை ஏரி

5) சுக்கிரன் ஏரி

6) வண்ணான் ஏரி

 

ஜெயங்கொண்டம்

:

1) பொன்னேரி

2) வளவன் ஏரி

3) பாண்டியன் ஏரி

4) வீரமாங்குடி ஓடை ஏரி 

 

தா.பழூர்

:

1) ஸ்ரீபுரந்தான் பெரிய ஏரி

2) காரைக்குறிச்சி கோவதட்டை ஏரி

3) சுண்டக்குடி ஏரி 

 

ஆண்டிமடம்

:

1) கல்லங்குழி ஏரி

2) காட்டாத்தூர் பெரிய ஏரி

3) அணிகுதிச்சான் ஏரி

4) சாத்தனபட்டு ஏரி

5) விளந்தை பெரிய ஏரி

6) பெரிய கிருஷ்ணாபுரம் பெரிய ஏரி

 

செந்துறை

:

1) நக்கம்பாடி பெரிய ஏரி

2) குழுமூர் பெரிய ஏரி

3) செந்துறை பெரிய ஏரி

4) நல்லநாயகபுரம் ஏரி

5) ஈச்சங்காட்டு பெரிய ஏரி

6) தளவாய் பெரிய ஏரி

16)

கைப்பற்றுதாரர் விவரங்கள் (9வது வேளாண்மை கணக்கெடுப்பு 2010-2011)

 

 

கைப்பற்றுதாரர் எண்ணிக்கை

பரப்பு

 

 

) குறு விவசாயிகள்(1 ஹெக்டருக்கு கீழ்.)

ஆதி திராவிடர்

பழங்குடியினர்

நிறுவனம்

மற்றவர்

மொத்தம்

 

:

 

17060

246

58

161692

179056

 

4827.950

83.830

22.730

53679.750

58614.260

 

 

 

 

 

 

 

) சிறு விவசாயிகள்(1 ஹெக்டர்- 2 ஹெக்டர்)

ஆதி திராவிடர்

பழங்குடியினர்

நிறுவனம்

மற்றவர்

மொத்தம்

 

:

 

956

21

18

20611

21606

 

1235.860

27.810

25.530

28605.620

29894.820 

 

 

 

) இடைநடுத்தர விவசாயிகள் (2 ஹெக்டர்.- 4 ஹெக்டர்)

ஆதி திராவிடர்

பழங்குடியினர்

நிறுவனம்

மற்றவர்

மொத்தம்

 

:

 

156

8

17

8139

8320

 

401.870

19.080

48.750

21962.440

22432.140

 

 

 

) நடுத்தர விவசாயிகள்(4 ஹெக்டர்.- 10 ஹெக்டர்.)

ஆதி திராவிடர்

பழங்குடியினர்

நிறுவனம்

மற்றவர்

மொத்தம்

 

:

 

7

2

7

1896

1912

 

34.440

9.390

38.740

10129.070

10211.640

 

 

 

) பெரு விவசாயிகள் (10 ஹெக்டருக்கு மேல்.)

ஆதி திராவிடர்

பழங்குடியினர்

நிறுவனம்

மற்றவர்

மொத்தம்

 

:

 

0

0

10

103

113

`

0

0

271.910

1549.660

1821.570

 

 

17)

கால்நடை பராமரிப்பு(2016-2017)

 

 

 

) கால்நடை மருத்துவமனை

:

2

 

) கால்நடை மருந்தகங்கள்

:

42

 

) மருத்துவ மையங்கள்

:

NIL

 

) துணை மையங்கள்

:

3

 

) நடமாடும் மருத்துவ அலகு

:

1

 

) சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டவை

:

971678

 

) ஆண்மை நீக்கம் செய்யப்பட்டவை

:

34248

18)

கால்நடைகள் மற்றும் பறவை இனங்கள் (2016-17)

 

 

 

) பசு இனங்கள்

:

156157

 

) எருமைகள்

:

3830

 

) செம்மறியாடு

:

47795

 

) வெள்ளாடு

:

254685

 

) பறவை இனங்கள்

:

186231

19)

பால் வளம்

 

 

 

) கூட்டுறவு சங்கங்களின் எண்ணிக்கை

:

103

 

) பால் உற்பத்தி (இலட்சம் லிட்டர்களில்)

:

282.65

 

) உற்பத்தி மதிப்பு

:

784370400

20)

மீன்வளம்

 

 

 

) உள்நாட்டு மீன் உற்பத்தி

:

475000Kg.

 

) மீன்பிடித்தலில் ஈடுபட்டுள்ள குடும்பங்கள்

:

498

21)

கூட்டுறவு சங்கங்கள்

   
 

தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி

:

64

 

தொடக்க வேளாண்மை (ம) ஊராக வளர்ச்சி வங்கி

:

2

 

பால்வள கூட்டுறவு சங்கம்

:

1

 

பண்டக சாலை

:

2

 

மாணவர்

:

6

 

பணியாளர்கள்

:

15

 

நகர வங்கி

:

1

 

தொழிலாளர்கள்

:

1

22)

மருத்துவம் மற்றும் சுகாதாரம்

 

 

 

) மருத்துவ மனைகள்

:

4

 

) மருந்தகங்கள்

:

1

 

) ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள்

:

38

 

) துணை சுகாதார மையங்கள்

:

117

23)

கல்வி

 

 

 

) கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி

:

4

 

) பொறியியல்கல்லூரி

:

4

 

) தொடக்க பள்ளிகள்

:

409

 

)  நடுநிலைப் பள்ளிகள்

:

129

 

) உயர்நிலை பள்ளிகள் (மத்திய பள்ளி கல்வி வாரியம் மற்றும் சிறப்பு பள்ளிகள் உட்பட)

:

100

 

) மேல்நிலைப் பள்ளிகள்

:

76

 

) தொழில்நுட்ப கல்லூரி

:

2

 

) தொழிற்பயிற்சி மையங்கள்

:

4

 

) ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள்

:

6

24)

வெப்பநிலை

 

 

 

குறைந்த அளவு

:

18.3 0

 

அதிக அளவு

:

39.10

25)

மழையளவு(பதிவானது)

 

 

 

தென்மேற்கு பருவம்

:

313.00 mm

 

வடகிழக்கு பருவம்

:

138.72 mm

 

குளிர் காலம்

:

99.96 mm

 

கோடை காலம்

:

84.96 mm

26)

மண் வகைகள்

 

 

 

) செம்புறை மண்

:

1) ஆண்டிமடம்(அனைத்து கிராமங்களும்)

2) ஜெயங்கொண்டம்(அனைத்து கிராமங்களும்)

3) செந்துறை(கிழக்கு பகுதி)

 

) கரிசல் மண்

:

1) செந்துறை(மேற்கு பகுதி)

2) அரியலூர்(அனைத்து கிராமங்களும்)

3) திருமானூர்(மேற்கு பகுதி)

 

) வண்டல் மண்

:

1) திருமானூர்(கிழக்கு பகுதி)

2) தா.பழூர்(தெற்கு பகுதி)

3) செந்துறை(வடக்கு பகுதி)

 

) செம்மண்

:

1) தா.பழூர் (வடக்கு பகுதி)

27)

சுரங்கங்கள் மற்றும் குவாரிகள்

 

 

 

குத்தகைக்கு விடப்பட்ட சுரங்கங்கள்

:

73

 

குத்தகைக்கு விடப்பட்ட குவாரிகள்

:

27

 

சுண்ணாம்புக்கல் உற்பத்தி

:

10926550(டன்

 

தீக்களிமண்

:

252000

 

சரளை

:

127521 க.மீ.

 

களிமண்

:

9600 க.மீ.

28)

தொலைபேசி

 

 

 

) தொலைபேசி அலுவலகம்

:

25

 

) அமைக்கப்பட்ட அளவு

:

22992

 

) நேரடி பரிமாற்ற இணைப்புகள்

:

3500

 

) பயன்பாட்டில் உள்ள தொலைபேசிகள்

:

3500

 

) பொது தொலைபேசிகள்

:

75

29)

அஞ்சலகம்

 

 

 

) அரியலூர்

:

23

 

) திருமானூர்

:

24

 

) ஜெயங்கொண்டம்

:

23

 

) தா.பழூர்

:

19

 

) ஆண்டிமடம்

:

21

 

) செந்துறை

:

27

30)

வங்கிகள்

 

 

 

) பொதுத்துறை வங்கிகள்

:

11

 

) கூட்டுறவு வங்கிகள்

:

2

 

தனியார் வங்கிகள்

:

8

 

 

31)

மின்சாரம்

 

 

 

) மின் நுகர்வு (மி..)

1) தொழிற்சாலைகள்

2) வீட்டு உபயோகம்

3) வணிகம்

4) பொது விளக்குகள் மற்றும் பொது வேலைகள்

 

:

:

:

:

 

4.70

109.70

22.80

29.72

 

) விவசாய மோட்டார் இணைப்புகள்

:

13290

32)

கைத்தறி

 

 

 

a) சங்கங்களின் எண்ணிக்கை

ஜெயங்கொண்டம்

ஆண்டிமடம்

செந்துறை

தா.பழூர்

 

:

:

:

:

 

18

5

3

4

 

b) உற்பத்தி

பருத்தி துணி

மதிப்பு(இலட்சங்களில்)

 

:

:

 

15.295 (இலட்சம் மீட்டர்களில்)

1220.35 

33)

பதிவு செய்யப்பட்ட வாகனங்கள்(2016)

 

 

 

) வணிகம்

ஆட்டோ ரிக்க்ஷா

மோட்டார் கேப்

மேக்சி கேப்

பள்ளிப் பேருந்து

ஆம்புலன்ஸ்

இலகுரக வணிக வாகனம்

லாரி(மாநில உரிமம்)

லாரி(தேசிய உரிமம்)

இணைப்பு உடைய வாகனங்கள் (மாநில உரிமம்)

இணைப்பு உடைய வாகனங்கள்(தேசிய உரிமம்)

டிராக்டர்/ட்ரைலர்

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

:

:

 

65

49

54

23

3

229

221

70

29

 

15

2

 

) வணிகம் அல்லாதவை

மோட்டார் சைக்கிள்

ஸ்கூட்டர்

மொபட்

மோட்டார் கார்

டிராக்டர்

 

:

:

:

:

 

10355

1717

826

587

354

 

) ஓட்டுனர் உரிமம்

இரு சக்கர வாகனம்

நான்கு சக்கர வாகனம்

கனரக வாகனம்

 

:

:

:

 

7438

5425

3102

34)

சத்துணவு திட்டம்

 

மையங்களின் எண்ணிக்கை

 

 

) புரட்சிதலைவர் எம்.ஜி.ஆர்

:

568

 

 

) Iஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி திட்டம்

:

774

 

35)

உயிர் புள்ளியியல்

 

ஆண்

பெண்

 

உயிருடன் பிறந்தது

:

4988

4902

 

இறந்து பிறந்தது

:

46

47

 

ஒரு வயதுக்குள் இறந்தவை

:

46

57

 

இதர இறப்புகள்

:

2742

2140

36)

மாணவர் விடுதிகள்

 

 

 

             ) மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர்

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

14

3

17

 

) பிற்படுத்தப்பட்டோர்

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

8

7

15

 

) ஆதி திராவிடர்

ஆண்

பெண்

மொத்தம்

 

:

:

:

 

15

7

22

37)

சட்டமியற்றும் குழு

 

 

 

) சட்டசபை

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள்

பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்கள்

 

:

:

 

2

--

 

) லோக் சபா எம்.பி

:

--

 

) ராஜ்ய சபா எம்.பி

:

--

38)

காவல் மற்றும் சிறை

 

 

 

) காவல் நிலையம்(பொது)

:

16

 

) காவல் நிலையம் (மகளிர்)

:

2

 

) கிளை சிறை

:

2

39)

நியாயவிலைக் கடை

 

 

 

) முழு நேரம்

:

263

 

) பகுதி நேரம்

:

182

 

) மொத்தம்

:

445

40)

சட்ட பணிகள்

 

 

 

முதன்மை மாவட்ட மற்றும் அமர்வு  நீதிமன்றம், அரியலூர்.

:

1

  குடும்ப நல நீதிமன்றம், அரியலூர். : 1
 

கூடுதல் மாவட்ட மற்றும் அமர்வு நீதிமன்றம், அரியலூர்.

:

1

 

விரைவு மகளிர் நீதிமன்றம் அரியலூர்.

:

1

 

தலைமை குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம், அரியலூர்.

:

1

 

சார்பு நீதிமன்றம், அரியலூர்.

:

1

 

சார்பு நீதிமன்றம், ஜெயங்கொண்டம்.

:

1

 

சிறப்பு நீதிமன்றம், எண்.I  ஜெயங்கொண்டம்.

:

1

 

சிறப்பு நீதிமன்றம், எண்.II, ஜெயங்கொண்டம்.

:

1

 

முதன்மை மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றம், அரியலூர்.

:

1

 

கூடுதல் மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றம், அரியலூர்.

:

1

 

மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றம், ஜெயங்கொண்டம்.

:

1

 

குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம், எண்.I  அரியலூர்.

:

1

 

குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம், எண்.II, அரியலூர்.

:

1

 

குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம், எண்.I  ஜெயங்கொண்டம்.

:

1

 

குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம், எண்.II  ஜெயங்கொண்டம்.

:

1

41)

நூலகம்

 

 

 

) மாவட்ட நூலகம்

:

1

 

) கிளை நூலகம்

:

21

 

) கிராம நூலகம்

:

19

 

) பகுதி நேர நூலகம்

:

22

42)

புனித தலங்கள்

 

 

 

) அரியலூர்

:

1) கலியுக வரதராஜ பெருமாள் கோவில்

 

) திருமானூர்

:

1) ஸ்ரீ வைத்தியநாதன் சுவாமி கோவில்

2) வீரமா முனிவர் ஆலயம்

 

) ஜெயங்கொண்டம்

:

1) கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோவில்

 

 

நன்றி.


Go to Top


முகப்பு | இணையதளக் கொள்கைகள் | விதிமுறைகளும், நிபந்தனைகளும் | அணுகத்தக்க விருப்பங்கள் | உதவி | கருத்து | தொடர்பு கொள்ள | தள வரைபடம்

பொருளடக்க உரிமை, பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல் மாவட்ட நிர்வாகம், அரியலூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு அரசு