முகப்பு arrow அணுகத்தக்க விருப்பங்கள் Print  அச்சிடுக  

அணுகத்தக்க விருப்பங்கள்

கீழ்க்காணும் குறியீடுகளை, எழுத்து அளவை கூட்டவும் குறைக்கவும் மற்றும் எழுத்தின் பின்புலம் வண்ண வேறுபாடு மாற்றவும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

I.எழுத்து - அளவு மாற்றம்

  • A-  [எழுத்து அளவைக் குறைக்க]
  • A    [சரியான அளவுக்கு மாற்ற]
  • A+  [எழுத்து அளவைக் கூட்ட]

II. வண்ண மாறுபாடு

  • High Contrast Text  [உயர் வண்ணம்]
  • Standard Contrast Text  [இயல்பு வண்ணம்]

நன்றி.


Go to Top


முகப்பு | இணையதளக் கொள்கைகள் | விதிமுறைகளும், நிபந்தனைகளும் | அணுகத்தக்க விருப்பங்கள் | உதவி | கருத்து | தொடர்பு கொள்ள | தள வரைபடம்

பொருளடக்க உரிமை, பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல் மாவட்ட நிர்வாகம், அரியலூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு அரசு